انجمن علمی مدیریت اموربانکی

banking Affairs Management Scientific Association

دانشگاه آزاداسلامی واحد بندر لنگه

ترم ۱

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

دروس پیش نیاز

۱

ریاضی پیش

۲

۲

-

 

۲

زبان پیش

۲

۲

-

 

۳

ادبیات پیش

۲

۲

-

 

۴

اقتصادخرد

۴

۴

-

 

۵

اصول حسابداری۱

۳

۳

-

 

۶

حقوق اساسی

۲

۲

-

 

۷

مبانی سازمان مدیریت

۳

۳

-

 

۸

معارف اسلامی ۱

۲

۲

-

 

۹

آموزش قران

۱

۱

-

 

 

 جمع

۲۱

۲۱

 

 

 

ترم ۲

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

دروس پیش نیاز

۱

اقتصادکلان

۴

۴

-

اقتصاد خرد

۲

اصول حسابداری ۲

۳

۳

-

اصول حسابداری ۱

۳

ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت ۱

۳

۳

-

 

۴

حقوق ومقررات مدنی

۲

۲

-

حقوق اساسی

۵

روانشناسی عمومی

۳

۳

-

 

۶

زبان عمومی

۳

۳

-

زبان پیش

۷

معارف اسلامی ۲

۲

۲

-

معارف اسلامی ۱

 

 جمع

۲۰

۲۰

 

 

ترم ۳

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

دروس پیش نیاز

۱

مالیه عمومی وخط مشی مالی دولتها

۳

۳

-

اقتصاد کلان

۲

حسابداری صنعتی ۱

۳

۳

-

اصول حسابداری ۲

۳

حسابرسی ۱

۳

۳

-

اصول حسابداری ۲

۴

اصول بانکداری

۳

۳

-

اقتصاد کلان

۵

ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت ۲

۳

۳

-

ریاضات وکاربردآن درمدیریت ۱ 

۶

اخلاق اسلامی

۲

۲

-

 

۷

حقوق تجارت

۳

۳

-

حقوق ومقررات مدنی

 

 جمع

۲۰

۲۰

 

 

ترم ۴

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

دروس پیش نیاز

۱

آمار وکاربرد آن درمدیریت

۴

۴

-

ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت ۲

۲

فراگردتنظیم کنترل بودجه دولتی

۳

۳

-

مالیه عمومی  

۳

حسابداری صنعتی ۲

۳

۳

-

حسابداری صنعتی ۱ 

۴

حسابداری مالیاتی

۲

۲

-

حقوق تجارت +اصول حسابداری ۲

۵

بانکداری داخلی ۱

۳

۳

-

اصول بانکداری 

۶

پول وبانک

۲

۲

-

اقتصادکلان 

۷

فارسی عمومی

۳

۳

-

حقوق ومقررات مدنی

 

 جمع

۲۰

۲۰

 

 

ترم ۵

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

دروس پیش نیاز

۱

نظریه های پول

۲

۲

-

پول وبانک  

۲

مدیریت مالی ۱ 

۳

۳

-

حسابداری صنعتی ۲ 

۳

روشهای تحقیق وماخذ شناسی

۳

۳

-

آماروکاربردآن درمدیریت 

۴

بانکداری داخلی ۲

۳

۳

-

بانکداری داخلی ۱ 

۵

 حسابرسی داخلی بانکها

۲

۲

-

حسابرسی ۱ 

۶

وصایا

۱

۱

 -

 

۷

 مدیریت رفتارسازمانی

۳

۳

-

مبانی سازمان ومدیریت  

۸

پژوهش عملیاتی ۱

۳

۳

-

آماروکاربرد آن درمدیریت 

۹

تربیت بدنی ۱

۱

-

 ۱

 

 

 جمع

۲۱

۲۰

۱ 

 

 

ترم ۶

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

دروس پیش نیاز

۱

امورمالی بین المللی

۳

۳

-

مدیریت مالی ۱+پول وبانک  

۲

بانکداری خارجی ۱

۲

۲

-

بانکداری داخلی ۲ 

۳

سازمان پولی و مالی بین المللی

۲

۲

-

 

۴

بهداشت وتنظیم خانواده

۲

۲

-

 

۵

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

۳

۳

-

اقتصادکلان  

۶

زبان تخصصی بانکداری ۱

۲

۲

 -

زبان عمومی 

۷

تاریخ اسلام

۲

۲

-

 

۸

پژوهش عملیات ۲

۳

۳

-

پژوهش عملیاتی ۱ 

۹

تربیت بدنی ۲

۱

-

۱ 

 

 

 جمع

۲۰

۱۹

 

 

 

ترم ۷

ردیف نام درس تعداد واحد   نظری   عملی دروس پیش نیاز
۱ بانکداری خارجی ۲ ۳ ۳ - بانکداری خارجی ۱
۲ ارزیابی طرح های اقتصادی ۲ ۲ - اقتصادخرد+حسابداری صنعتی ۲
۳ مدیریت منابع انسانی ۳ ۳ - مدیریت رفتارسازمانی
۴ زبان تخصصی بانکداری ۲ ۲ ۲ - زبان تخصصی ۱
۵ جغرافیای اقتصادی ایران ۲ ۲ -
۶ مبانی کاربرد کامپیوتر درمدیریت ۳ ۲ -
۷ انقلاب وریشه های آن ۲ ۲ -
۸ مدیریت مالی ۲ ۲ ۱ - مدیریت مالی ۱
جمع ۱۹ ۱۸

 

* نکته نظرات خودرا با ما درمیان بگذارید وبه ما ایمیل بزنید .  bamsa.iaubl@gmail.com